Matematik ( 2 RPH )

Rancangan Pelajaran Harian
 Nombor Bulat Hingga100
Tarikh                                      : 18-5-2011 ( Khamis )
Masa                                        : 10.30a.m – 11.30a.m (1 Jam)
Tahun                                    : 1A                                                                
Bilangan Murid                       : 27 orang
Tema                                        : Nombor Bulat Hingga 100
Standard kandungan   : 1.3 Menulis nombor.
Standard Pembelajaran: (i) Menulis nombor hingga 100:
Hasil Pembelajaran      : Murid-murid dapat menulis
(a) Angka
(b) Perkataan
Kaedah Pembelajaran :Pembelajaran koperatif, Pembelajaran Interaktif, Tunjuk  Cara,Penyelesaian Masalah.
Kemahiran Berfikir    : 1) Menghubungkait
2) Mengecam
3) Membuat keputusan
Elemen Merentasi Kurikuium (EMK): Teknologi maklumat dan komunikasi
Pentaksiran                 : Lembaran Kerja
Alat Bantu Mengajar   : Kad nombor, manik, kotak muzik, kad imbasan  
Fasa
Cadangan Aktiviti
Cadangan Komunikasi
1.       Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
(5       minit )
a.       Guru memaparkan 2 set puzzle untuk menarik perhatian murid-murid, kemudian meminta 2 orang murid meyusun semula puzzle. 


 48

b.      Guru menyoal murid tentang isi terkandung dalam puzzle.
c. Guru mengemukakan tajuk yang ingin  diajar pada hari ini iaitu angka dan perkataan sehingga 100.

a.       Siapakah ingin menyusun semula puzzle ini?

a.       Bolehkah kamu sebutkan nombor dan perkataan ini?
2. Imaginasi
    Penjana idea
(25      minit )
a.       Guru menggunakan pengetahuan sedia ada untuk mengingat semula angka dan perkataan dari 0 hingga 20.
b.      Guru memaparkan kad imbasan angka dari 0 hingga 20.
0  1  2  3   4  5
6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16
17  18   19  20
c.       Guru  menyuruh murid memilih kad imbasan perkataan untuk memadankan dengan betul.
Angka
Perkataan
17
Tujuh belas
11
Sebelas
0
zero

d.      Guru memaparkan nombor angka dan perkataan dalam lingkungan 100. 
   2   16    68   99  
   32  
 Enam belas     
 dua
 sembilan puluh sembilan
 enam puluh lapan
 tiga puluh dua
e.       Guru mengajar murid secara selang –seri.
f.       Guru mengarah 5 orang murid memadankan nombor angka dan perkataan dengan betul.
Jawapan :
Angka
Perkataan
16
Enam belas
2
dua
68
Enam puluh lapan
32
Tiga puluh dua
99
Sembilan puluh sembilan
3.Perkembangan
   Penambahbaikan
   untuk
   mengembangkan
   idea.
( permainan kecil )
(15 minit )
a.       Guru menjelaskan peraturan dan cara bermain permainan kecil(Edar Kotak Muzik).
b.      Permainan dimulakan. Sesiapa yang mendapat kotak muzik akan mengambil satu kad dari kotak muzik lalu menulis jawapan di atas papan hitam.

a.       Murid-murid, marilah kita bersama-sama menyemak jawapan sama ada betul atau salah?
4.Tindakan
  Pelaksanaan
(10     minit )
a.       Edarkan lembaran kerja seperti yang dilampirkan.(sila rujuk lampiran)
b.      Bincangkan hasil kerja murid.
c.       Beri pengukuhan kepada semua murid.
a.       Selesaikan tugasan yang diberi.

a.       Marilah kita bersama-sama berbincang jawapan .
Pentaksiran
 ( 5 minit )
a.       Guru memaparkan 5 kad imbasan angka dan sebaliknya.
Angka
Perkataan
8
lapan
19
Sembilan belas
34
Tiga puluh empat
65
Enam puluh lima
88
Lapan puluh lapan

b.      Guru menanyakan apa yang dipelajari pada hari ini sebagai rumusan dan pengukuhan.

a.       Sesiapa yang boleh menjawab soalan yang dikemukakan?
Nilai dan Sikap

Kerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri.


Refleksi

Kekuatan
Kekuatan atau kelebihan yang ada pada pengajaran ini ialah murid-murid dapat menunjukkan sikap saling bantu-membantu antara kawan dengan kawan yang lain . Mereka dapat mengajar kawan yang lemah dalam mengeja perkataan dan angka . Di samping itu , murid suka menyertai sesi menjawab soalan guru yang dijalankan dengan memanggil kawan menjawab soalan secara berselang-seli .

Kelemahan
Kelemahan atau kekurangan ialah terdapat juga murid yang kurang mampu mengeja perkataan nombor . Mereka masih tidak dapat menguasai kemahiran menulis perkataan nombor . Semasa guru memaparkan kad imbasan , saya mendapati sebilangan murid tertakut dipanggil untuk menjawab soalan .

Langkah Mengatasi
Saya membimbingkan murid membaca dan menulis perkataan nombor dari satu hingga dua puluh . Lama-kelamaannya , murid sudah biasa dalam penulisan perkataan nombor maka saya meneruskan dengan perkataan nombor yang lebih besar sehinggalah perkataan nombor tiga puluh . Secara langsungnya , murid dapat menguasai kemahiran mengeja dan menulis perkataan nombor .   

  


Rancangan Pelajaran Harian
 Nombor Bulat Hingga100
Tarikh                                      : 27-5-2011 ( Jumaat )
Masa                                       : 10.30a.m – 11.30a.m (1 Jam)
Tahun                   : 1A                                                                            
Bilangan Murid                      : 27 orang
Tema                                       : Nombor Bulat Hingga 100
Standard kandungan              : 1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.
Standard Pembelajaran: (i) Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100:
  (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100:
Hasil Pembelajaran   : Murid-murid dapat
(a) Dapat mengaplikasikan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100.
(b) Dapat mengeksplisit nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100.
Kaedah Pembelajaran : Pembelajaran koperatif, Pembelajaran Interaktif, Tunjuk Cara,Penyelesaian Masalah.
Kemahiran Berfikir  : 1) Menghubungkait
2) Menyelesaikan masalah
3) Membandingkan dan membezakan
Elemen Merentasi Kurikuium (EMK): Kreativiti dan inovasi
Pentaksiran        : Lembaran kerja
Alat Bantu Mengajar : jadual nilai tempat dan nilai digit, kotak bercabut,  kad nombor, dekak 
     dekak
Fasa
Cadangan Aktiviti
Cadangan Komunikasi
1        Persediaan
Pemerhatian
dan analisis
(5   minit )
a.       Guru memaparkan jadual digit.
Nombor
Niali Tempat
Nilai Digit


b.      Guru memilih lapan orang murid untuk  mencabut kad nombor yang disediakan dalam kotak.
19   24    89    45

67   78    54    37

c.       Murid-murid memadankan kad nombor di atas jadual digit.
Jawapan :
Nombor
Nilai Tempat
Nilai Digit
24


78


67


37


45


19


54


89d.      Guru memberitahu murid-murid pengajaran hari ini iaitu nilai tempat dan nilai digit.

a.       Sesiapa yang mahu mencabut kad nombor sila angkat tangan?
b.      Betulkah jawapan yang
dipaparkan?2. Imaginasi
  Penjana idea
(25   minit )
a.       Guru memaparkan beberapa kad nombor dengan melabelkan nilai digit dan nilai tempat.
b.      Guru menerangkan
nilai tempat dan nilai
digit.
c.       Guru menyoal soalan, murid cuba menjawab.

Puluh
Sa
3
4
d.      Minta murid menunjukkan nombor yang dibincangkan bagi nilai tempat dan nilai digit menggunakan dekak-dekak.
e.       Murid memindahkan maklumat nombor yang dibincang menggunakan dekak-dekak.   a.       Apakah nilai tempat bagi nombor ini?
b.      Apakah nilai digit bagi nombor ini?
c.       Muriid menyebut nilai tempat, (ratus, puluh, sa)
d.      Apakah nilai tempat bagi digit 3 dan 4?
e.       Apakah nilai digit bagi digit 3 dan 4?
2.Perkembangan    
penambahbaikan
  untuk    mengembangkan
  idea.
 (Permainan Kecil – Cabutan    
  bertuah)
 (15 minit )
a.       Guru memaparkan jadual nilai tempat dan nilai digit di atas papan hitam.
Nombor
Nilai Tempat
Nilai Digit
34


69


87


30


29


18


94


75


45


39


16


40


21


30


86


54


48b.      Guru memberitahu murid-murid peraturan permainan.
-          Guru mencabut orang yang pertama untuk menjawab soalan yang ditunjukkan di atas papan hitam.
-          Sesiapa yang dapat menjawab dengan jawapan yang betul, dia akan mendapat satu hadiah kecil.
-          Setiap murid akan mempunyai peluang untuk menjawap soalan.
-          Selepas menjawab soalan, murid tersebut akan berpeluang mencabut nombor secara rawak.
c.       Permainan dimulakan dan guru sebagai pembimbing.
a.         Murid-murid sila mendengar peraturan permainan.
b.        Sila menjawab soalan ini?
c.         Mari kita menyemak bersama-sama jawapan tersebut.


4.Tindakan
  Pelaksanaan
(10  minit )
a.       Edarkan lembaran kerja seperti yang dilampirkan.
b.      Bincangkan hasil kerja murid.
c.       Beri pengukuhan kepada semua murid.
a.       Selesaikan lembaran kerja yang diberi.
b.      Pemulihan kepada murid yang lemah.
  Pentaksiran
     ( 5 minit )
a.       Guru menanyakan murid-murid lalu membuat rumusan dan pengukuhan.
        
 89                   
        


a.       Murid-murid apakah yang dipelajari pada hari ini?
b.      Apakah nilai tempat nombor ini?
c.       Apakah nilai digit nombor ini?
Nilai dan Sikap

Kerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri.
LEMBARAN KERJA
Nama :___________________(                      )                          Markah:________%
Darjah:1(         )                                                                                                           Tarikh:__________
Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan.

Nombor
Nilai   Tempat

Puluh          Sa
Nilai Digit

1) 676
7
2) 868
6
3) 505
0
4) 919
1
5) 424
2
6) 393
9
7) 666
6
8) 171
7


Refleksi

Kekuatan
Kekuatan yang ada ialah murid suka melibatkan diri dalam permainan yang saya rancang. Mereka ingin cuba menjawab soalan semasa guru menjelaskan peraturan permainan . Apabila mereka menjawab soalan dengan betul , saya member satu hadiah sebagai ganjaran kepada murid adalah galakkan mendorong mereka berusaha untuk mencari jawapan betul .

Kelemahan
Perbandingan nilai digit dan nilai tempat merupakan kelemahan yang ada pada pegajaran ini . Mereka kurang mampuan untuk membanding beza nilai tempat dan nilai digit . Mereka sering menganggapkan jawapan nilai tempat sebagai nilai digit dan sebaliknya .

Langkah Mengatasi
Saya menerangkan konsep nilai tempat dan nilai digit adalah berlainan . Nilai tempat perlu menitikberatkan tempat kedudukan angka manakala nilai digit pula perlu menulis jawapan dalam angka . Selepas saya memberi penerangan , saya mengedarkan lembaran kerja kepada murid untuk menguji tahap kebolehan menjawap soalan dapat diperolehinya . My Song


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com